REGULAMIN SKLEPU „PLATFORMA B2B | CCS”

 

§ 1.

Informacja o podmiocie prowadzącym Sklep.

Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy jest spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadająca: numer NIP: 9511978674, numer REGON: 016321051, o kapitale zakładowym 1.589.100,00 zł, kapitał zakładowy wpłacony 1.589.100,00 zł.

Do szybkiego i efektywnego kontaktu z podmiotem prowadzącym Sklep – w zakresie działalności Sklepu – służą powyższe dane adresowe oraz adres e-mail: sklep@ccsonline.pl, numer telefonu: 22 726 38 68.

§ 2.

Definicje.

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

 

adres Klienta oznacza wskazany przez Klienta adres e-mail, adres do korespondencji lub jakikolwiek inny adres wskazany dla celów realizacji uprawnień Klienta w zakresie składania i realizacji zamówień przy wykorzystaniu Sklepu;

CCS – spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadająca: numer NIP: 9511978674, numer REGON: 016321051, o kapitale zakładowym 1.589.100,00 zł, kapitał zakładowy wpłacony 1.589.100,00 zł;

dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

 

iMoje – dostawca usługi płatności internetowych za pośrednictwem bramki płatniczej pod nazwą handlową „iMoje” – ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, numer NIP 6340135475, REGON 271514909, kapitał zakładowy 130.100.000,00 złotych, kapitał wpłacony 130.100.000,00 złotych;

 

Klient – potencjalny lub faktyczny nabywca produktów prezentowanych przez CCS przy wykorzystaniu Sklepu;

Konto – oznacza konto Klienta pozwalające na administrowanie przez Klienta zakresem uprawnień dotyczącym wyboru produktów i składania zamówień za pośrednictwem Sklepu;

osoby trzecie – osoby inne niż Klient i CCS;

 

produkty – towary prezentowane przez CCS przy wykorzystaniu Sklepu, które mogą nabyć Klienci na podstawie umowy sprzedaży;

 

przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu „Platforma B2B | CCS”, wraz ze wszelkimi jego zmianami dokonanymi przez CCS;

Polityka Prywatności – udostępniony pod adresem https://sklep.ccsonline.pl/content/2-polityka-prywatnosci dokument elektroniczny określający zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu;

 

RŚUDE – oznacza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczący wyłącznie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego „Platforma B2B | CCS”;

Sklep – oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem https://sklep.ccsonline.pl/ stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami. Sklep internetowy prowadzony przez CCS pod witryną https://sklep.ccsonline.pl/ oferujący możliwość zamówienia i nabycia produktów;

strony – oznaczają Klienta i CCS;

 

umowa sprzedaży – oznacza zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy CCS (będącym sprzedawcą) a Klientem (będącym kupującym) w postaci umowy sprzedaży zawartej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

 

ustawa o VAT – Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 

Split payment — mechanizm podzielonej płatności, w którym płatność Klienta za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe CCS. Wartość sprzedaży netto trafia na zasadniczy rachunek bankowy CCS, natomiast pozostała kwota podatku VAT trafia na drugi specjalny rachunek VAT;

 

wada fizyczna – wada fizyczna produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

 

wada prawna – wada prawna produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

 

warunki szczegółowe – o ile nie ustalono inaczej oznaczają szczegółowe warunki realizacji konkretnej umowy sprzedaży, zawartej przy wykorzystaniu Sklepu.

 

zamówienie  oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Sklepu, stanowiące ofertę nabycia produktów.

 

§3.
Postanowienia ogólne.

1.    Niniejszy regulamin określa:

a)    zasady oraz warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu;

b)    warunki zawierania umów sprzedaży produktów przy wykorzystaniu witryny internetowej funkcjonującej pod adresem https://sklep.ccsonline.pl/.

2.    Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.

3.    Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa RŚUDE.

4.    Sklep stanowi platformę umożliwiającą Klientom:

a)    informowanie Klientów o produktach dostępnych w Sklepie;

b)    składanie przez Klientów zamówień;

c)    zawieranie z Klientami umów sprzedaży.

5.    Przy wykorzystaniu Sklepu mogą dokonywać zakupu wyłącznie osoby pełnoletnie (w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi).

6.    Przy wykorzystaniu Sklepu mogą dokonywać zakupu wyłącznie przedsiębiorcy dokonujący zakupów wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz na cele bezpośrednio z tą działalnością związane. Składając zamówienie w Sklepie Klient potwierdza, że dokonuje zakupów w Sklepie wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz na cele bezpośrednio z tą działalnością związane.

7.    Korzystanie ze Sklepu, jak również złożenie zamówienia przez Klienta jest uzależnione od uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania warunków umowy sprzedaży i warunków świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie.  Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

8.    Udostępnienie Klientowi możliwości składania zamówień w Sklepie jest uzależnione od uprzedniej aktywacji Konta przez CCS.

9.    Witryna Sklepu przedstawia wygląd i parametry produktów, które mogą się znajdować w ofercie handlowej CCS.

10. Treści zamieszczone w ramach Sklepu w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zamieszczone w ramach Sklepu treści w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

11. Wizerunki, opisy produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Wizerunki i opisy umieszczane pod poszczególnymi produktami pochodzą od CCS bądź podmiotów trzecich, np. producentów lub dystrybutorów. Wizerunki produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu.

12. Zaproszenie do składania ofert obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). CCS zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Sklepie bez uprzedniego poinformowania o tym Klienta. Zmiana ceny nie dotyczy jednak zamówień złożonych przed momentem opublikowania zmiany danej ceny.

14. CCS zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:

a) zmiany danych zawartych w Sklepie, w szczególności ceny oferowanych produktów czy dostępności poszczególnych wersji produktów, wprowadzania i usuwania z oferty produktów;

b)    czasowego ograniczenia dostępności poszczególnych produktów prezentowanych za pośrednictwem Sklepu;

c)    wycofywania poszczególnych produktów ze Sklepu;

d)    przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający możliwości uzyskania przez Klientów indywidualnych rabatów;

e)    zmiany parametrów technicznych Sklepu, bez podawania przyczyn;

f)      zmiany sposobów dostawy, kosztów dostawy.

15. Językiem, w którym umowa sprzedaży może być zawarta jest język polski.

16. Regulamin oraz inne dokumenty udostępniane są w języku polskim.

17. Koszty połączenia ze Sklepem ponosi Klient, zgodnie z obowiązującym cennikiem operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi na rzecz Klienta.

§4.

Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym z:

a) najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera lub Safari,

b) włączoną obsługą Cookies i Java Script. 

2. Sklep może wykorzystywać technologie takie jak np.: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, Cookies, HTML, CSS.

3. Sklep może zawierać dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.

4. Dane przesyłane przy użyciu Sklepu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

5. Przy korzystaniu ze Sklepu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.

6. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, nie gwarantujemy prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzegamy, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

7. Szczegółowe wymagania techniczne zawarte są w RŚUDE.

§ 5.

Rejestracja w Sklepie.

1. Składanie zamówień przy wykorzystaniu Sklepu jest możliwe wyłącznie po zarejestrowaniu Konta w Sklepie, na podstawie adresu e-mail Klienta oraz unikalnego hasła.

2. Zarejestrowanie się następuje poprzez wypełnienie przez Klienta udostępnionego w Sklepie formularza rejestracyjnego. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna.

3. Do zarejestrowania się przez klienta wymagane jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię, nazwisko, firma, NIP, e-mail, hasło.

4. Zarejestrowanie w Sklepie możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji przez Klienta regulaminu, RŚUDE oraz Polityki Prywatności. Akceptacja następuje poprzez wypełnienie pola z oświadczeniem Klienta o akceptacji ww. dokumentów.

5. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient jest także informowany, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient (w tym do założenia Konta oraz realizacji umowy sprzedaży). Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez CCS w celach marketingowych i reklamowych, w tym na przesyłanie przez CCS informacji handlowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych form komunikacji elektronicznej – zgoda ta jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość zarejestrowania w Sklepie.

6. Wyrażenie zgody i potwierdzenie otrzymania informacji z ust. 5 powyżej następuje poprzez wypełnienie (zaznaczenie) pól z odpowiednimi oświadczeniami.

7. Po otrzymaniu i weryfikacji formularza z danymi Klienta przez CCS, pracownik CCS dokonuje aktywacji Konta. Do dokonania aktywacji Konta Klienta niewspółpracującego wcześniej z CCS konieczne jest dostarczenie do CCS drogą elektroniczną dokumentów rejestrowych Klienta, to jest:

a) odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – dla podmiotów podlegających wpisowi do tego rejestru;

b) wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – dla podmiotów podlegających wpisowi do tej ewidencji;

c) zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;

d) zaświadczenie o nadaniu numeru REGON lub wydruku ze strony GUS.

8. Umowa z Klientem o korzystanie ze Sklepu zawarta jest z chwilą aktywacji Konta.

9. CCS zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy aktywacji Konta bez podawania przyczyn oraz prawo do jednostronnej dezaktywacji Konta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień regulaminu lub innych ważnych przyczyn.

10. Klient jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do Konta, w tym w szczególności do:

a) przechowywania loginu i hasła do Konta w sposób uniemożliwiający automatyczne zalogowanie,

b) nie udostępniania loginu i hasła do Konta jakimkolwiek osobom trzecim,

c) natychmiastowego informowania CCS o potrzebie blokady Konta w sytuacji gdy Klient poweźmie uzasadnioną, choćby w minimalnym stopniu, wątpliwość co do znajomości jego loginu lub hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią.

11. Wszelkie zamówienia złożone po zalogowaniu do Sklepu z użyciem unikatowego loginu i hasła Klienta uważa się za zamówienia złożone przez Klienta.

12. CCS ma prawo do dezaktywacji lub usunięcia Konta, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez Klienta przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym regulaminie, jak również z powodu podejmowania przez Klienta działań narażających CCS na szkodę.

§ 6.

Składanie i potwierdzanie zamówień. Płatności.

1.    Składanie zamówień jest możliwe po zalogowaniu się do Sklepu.

2. Zalogowanie następuje poprzez kliknięcie przez Klienta ikony logowania, a następnie wpisanie swojego loginu (adresu e-mail), unikalnego hasła oraz naciśnięcie „Zaloguj się”.

3. Zamówienia mogą być składane tylko w języku polskim.

4. Klient dokonuje wyboru spośród produktów, których wizerunki i opisy są prezentowane za pośrednictwem Sklepu. Klient może wybrać produkt według kategorii, bądź skorzystać z wyszukiwarki produktów. Wybór produktów następuje przez wybranie w polu znajdującym się obok produktu („ilość") ilości wybranych produktów i naciśnięcie opcji „Dodaj do koszyka”.

5. Po wybraniu opcji „Dodaj do koszyka" uprzednio wybrany produkt w stosownej ilości zostaje dodany do koszyka. Klient ma w każdym momencie wgląd do tego, jakie produkty, w jakiej ilości i w jakiej cenie znajdują się w jego koszyku.

6. Po wybraniu i dodaniu do koszyka wszystkich produktów które obejmować ma zamówienie, Klient wybiera ikonę koszyka i przechodzi do pierwszego kroku koszyka, gdzie widzi wszystkie wybrane przez siebie produkty, ich ilość i łączną cenę, a następnie wybiera opcję „Przejdź do realizacji zamówienia"”  i potwierdza swoje dane, w tym adres dostawy, poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”.

7. W ramach koszyka w kolejnym kroku Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy, gdzie przy każdej z opcji widoczny jest jej koszt, i potwierdza wybór poprzez kliknięcie przycisku „Dalej”. CCS umożliwia obecnie zrealizowanie dostawy wyłącznie poprzez przesyłkę kurierską.

8. W ramach koszyka w kolejnym kroku Klient dokonuje wyboru sposobu płatności. Dostępne opcje płatności to:

a) płatność za pobraniem, w przypadku dostawy przesyłką kurierską,

b) płatność przelewem bankowym z góry,

c) płatność elektroniczna, za pośrednictwem iMoje;

d) płatność przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności – tylko w przypadku niektórych Klientów, którym CCS według swojego uznania udostępniło taką opcję.

9. Klient może ubiegać się o przyznanie mu przez CCS limitu kupieckiego (limitu bieżących zobowiązań płatniczych wobec CCS). Przyznanie Klientowi limitu stanowi uprawnienie, a nie obowiązek CCS i jest pozostawione w całości do swobodnej decyzji CCS.

10. Następnie, w kroku dotyczącym wyboru sposobu płatności, Klient zaznacza odpowiednie oświadczenia. W tym kroku Klient musi złożyć (zaznaczyć) oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem oraz prawem do odstąpienia od umowy określonym w § 7 ust. 5. regulaminu. W przypadku wybrania opcji płatności przez iMoje, Klient musi ponadto złożyć (zaznaczyć) oświadczenie o zapoznaniu się i o akceptacji regulaminu iMoje.

11. Dokonanie ww. czynności oraz kliknięcie pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” stanowi złożenie zamówienia i jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży z CCS. Skutkiem prawnym otrzymania przez CCS zamówienia jest związanie Klienta ofertą.

12. Akceptacja przez CCS oferty jest dokonywana poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość dochodzi w momencie przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

13. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni w roku. CCS dołoży starań aby zamówienia były realizowane w ciągu dwóch dni roboczych następujących po złożeniu zamówienia.

14. Zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. CCS zastrzega sobie prawo weryfikowania faktu i prawidłowości złożenia zamówienia przez Klienta w drodze bezpośredniego Kontaktu z Klientem.

16. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na warunkach wskazanych w potwierdzeniu zawarcia umowy na odległość, dołączonego do wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 12.

17. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży na zasadach określonych powyżej, nie dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że strony zgodnie postanowią odmienne.

18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

19. Treść umowy sprzedaży jest utrwalana i zabezpieczana przez CCS. Treść ofert oraz potwierdzeń przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje utrwalona w formie elektronicznej i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

20. CCS w związku ze sprzedażą produktu wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży (fakturę). Źródłem danych CCS do wystawienia faktury są dane podane przez Klienta.

21. Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez CCS w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

22. CCS nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem Sklepu.

23. W celu usprawnienia procesu zakupów przy wykorzystaniu Sklepu, dopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy CCS a Klientem korespondencji e-mail, telefonicznej lub korespondencji w innej formie wykonywanej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W szczególności w drodze korespondencji wyjaśniane i korygowane będą ewentualne błędy i niejasności.

24. Walutą wszelkich płatności w zakresie zakupów dokonywanych za pośrednictwem Sklepu jest polski złoty.

§ 7.

Realizacja zamówień.

1.   Z zastrzeżeniem zdania drugiego, CCS dołoży wszelkich starań by zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 2 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności w formie przedpłaty (tj. płatności, o których mowa w § 6 ust. 8 litera b) lub c)), termin o którym mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od daty wpłacenia przez Klienta do CCS kwoty pełnej ceny.

2. W przypadku wyczerpania zapasów produktów, CCS określa dłuższy termin realizacji zamówienia i zawiadamia o tym Klienta.

3.  W toku realizacji zamówienia Klient może otrzymać od CCS następujące wiadomości e-mail:

a) z potwierdzeniem złożenia zamówienia,

b) z potwierdzeniem oczekiwania na dokonanie płatności,

c) z potwierdzeniem przekazania zamówienia do realizacji,

d) z potwierdzeniem wysłania przesyłki,

e) z potwierdzeniem zakończenia realizacji zamówienia.

4. Produkt dostarczany jest pod adres wskazany w zamówieniu złożonym przez Klienta.

5. CCS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej przy wykorzystaniu Sklepu umowy sprzedaży:

a) w przypadku wyboru przez Klienta którejkolwiek z form płatności, o których mowa w § 6 ust. 8 litera b) albo litera c), jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży lub,

b) gdy produkt jest niedostępny w magazynie CCS lub u dostawców CCS w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

Równoznaczne w skutkach z odstąpieniem od umowy jest poinformowanie Klienta o anulowaniu zamówienia.

6. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera pomimo podjęcia prób jej doręczenia umowa sprzedaży może zostać przez CCS rozwiązana, poprzez złożenie Klientowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy w ciągu 14 dni od dnia zwrotu nieodebranej przesyłki do CCS. W przypadku rozwiązania umowy Klient zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz CCS kosztów poniesionych z tytułu nieodebrania przez Klienta przesyłki, na które składa się koszt dostawy, zwrotu oraz obsługi zwrotu.

7. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu zapłaty w trybie określonym w § 6 ust. 8 litera b) lub c) produkt jest dostarczany nie wcześniej niż w momencie, w którym kwota płatności trafi na rachunek bankowy CCS. 

8. CCS zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienie Klienta, jeżeli kwota zobowiązań Klienta wobec CCS przekracza wysokość przyznanego limitu kupieckiego (w przypadku Klientów, którym CCS przyznał taki limit zgodnie z §6 ust. 9) albo gdy Klient zalega z płatnościami wobec CCS.

9. CCS dostarcza produkty do Klienta za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.

10. Dostawa oraz wszelkie reklamacje w zakresie dostawy są realizowane na zasadach określonych przez zewnętrzną firmę kurierską.

11. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 17:00.

12. Klient ma obowiązek sprawdzić niezwłocznie po odebraniu produktu, czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany produkt jest zgodny z zamówieniem.

13. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w lokalu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować firmie kurierskiej odbiór produktu. Potwierdzenie odbioru produktu jest dokonywane przez osobę upoważnioną przez Klienta, która potwierdza czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) oraz pieczątką firmową (jeżeli posiada) odbiór dostawy wraz z zapisem „towar otrzymałem” i datą lub w inny sposób określony przez firmę kurierską.

14. Klient przyjmuje, że każda osoba czynna w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do odbioru produktu.

15. Jeżeli pomimo obecności osoby uprawnionej do odbioru produktu, niezasadnie odmawia ona przyjęcia Produktu, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia Zamówienia i zastosowanie znajdzie § 7 ust. 6 powyżej.

 

§ 8.

Szczególne warunki umów sprzedaży.

1.    W zakresie sprzedaży uregulowanej regulaminem wyłączone jest stosowanie art. 681 Kodeksu cywilnego, zatem wskutek przyjęcia oferty z zastrzeżeniem zmiany nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a samo przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę.

2.    W zakresie sprzedaży uregulowanej regulaminem wyłączone jest stosowanie art. 682 Kodeksu cywilnego, zatem wyłączone jest milczące przyjęcie oferty.

3.    W zakresie sprzedaży uregulowanej niniejszym regulaminem wyłączone jest stosowanie art. 69 Kodeksu cywilnego, zatem wyłączone jest milczące przyjęcie oferty przez przystąpienie do wykonywania umowy.

4.    CCS nie udziela gwarancji na produkty sprzedawane w Sklepie.

5.    W przypadku udzielenia przez podmioty trzecie gwarancji na produkty sprzedawane przez CCS przy wykorzystaniu Sklepu, do udzielonej gwarancji znajdują zastosowanie zasady określone w art. 577 – 581 Kodeksu cywilnego.

6.    W zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez prawo, CCS nie odpowiada za wady fizyczne ani za wady prawne sprzedawanych produktów.

7.    W zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez prawo, wyłączona jest odpowiedzialność CCS z tytułu rękojmi przy sprzedaży.

8.    Odpowiedzialność CCS za sprzedawane w Sklepie produkty ograniczona jest do odpowiedzialności za szkodę, którą CCS może wyrządzić Klientowi umyślnie.

9.  W zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez prawo, strony wyłączają stosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku (Dz. U. 1997, nr 45 poz. 286).

10. Zapłata ceny w formie potrącenia wymaga odrębnego porozumienia stron.

§ 9.

Split Payment

1) Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

2)  Faktura powinna zawierać w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w § 9 ust. 1., obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności";

3) Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w § 9 ust. 1, istnieje obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

4) W przypadku o którym mowa w § 9 ust. 2., CCS jest obowiązany jest do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

5)  Przez towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na potrzeby niniejszego regulaminu należy rozumieć produkty wymienione w poz. 60-66 załącznika nr 15 do ustawy o VAT tj.: komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony, odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe.

§10.

Dane osobowe.

Zasady zbierania, przekazywania oraz innego rodzaju przetwarzania danych osobowych Klientów określa Polityka Prywatności.

§11.

Szczególne warunki płatności elektronicznych za pośrednictwem iMoje.

1.    Zasady przekazywania danych osobowych Klientów do iMoje określa Polityka Prywatności.

2.    CCS zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia możliwości korzystania przez Klientów z usług iMoje.

§ 12.

Postanowienia końcowe.

1.    Regulamin znajduje zastosowanie w relacji pomiędzy CCS a Klientem.

2.    Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na obowiązywanie jego postanowień, kontaktowanie się stron za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie, jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość.

3.    CCS zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie regulaminu:

a) CCS poinformuje przez opublikowanie w Sklepie informacji o zmianie w regulaminie (wraz z zestawieniem dokonywanej zmiany regulaminu) i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 (czternastu) kolejnych dni kalendarzowych,

b) Klient posiadający Konto, zostanie dodatkowo powiadomiony przez CCS poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany przez tego Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail), zawierającej informację o zmianie regulaminu (wraz z zestawieniem dokonywanej zmiany regulaminu).

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, zmiana regulaminu wchodzi w życie od dnia wskazanego w informacji o tej zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia opublikowania tej informacji w Sklepie. W stosunku do Klienta posiadającego Konto, zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym w informacji o tej zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wysłania przez CCS do tego Klienta wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 3 lit. b).

5. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w regulaminie są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zmiana regulaminu obowiązuje na przyszłość.

6.  CCS nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem Sklepu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8. Ostatnia aktualizacja regulaminu: 08.11.2019 r.