REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Zasady korzystania ze sklepu internetowego „Platforma B2B | CCS”, w tym zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem tego sklepu, opisane są w Regulaminie sklepu „Platforma B2B | CCS”.

 

§ 1.

Definicje.

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 1 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

 

CCS – spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253995, posiadająca: numer NIP: 9511978674, numer REGON: 016321051, o kapitale zakładowym 1.589.100,00 zł, kapitał zakładowy wpłacony 1.589.100,00 zł;

 

informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

 

Konto oznacza konto Użytkownika w Sklepie;

 

Klient oznacza klienta w rozumieniu Regulaminu sklepu „Platforma B2B | CCS”;

 

RŚUDE oznacza niniejszy regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

Sklep oznacza sklep internetowy funkcjonujący pod adresem: https://sklep.ccsonline.pl/;

 

treści to wszystkie materiały, teksty oraz inne informacje umieszczone w Sklepie;

 

Umowa oznacza umowę sprzedaży zawieraną na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron, z wykorzystaniem procesu, w którym oświadczenia woli związane z zawarciem tej umowy są składane w postaci elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet. Zasady zawierania Umów określa Regulamin sklepu „Platforma B2B | CCS”;

 

Użytkownik (dalej również „Ty”, „Tobie”, „Ci”) to osoba korzystająca ze Sklepu.

 

§2.
Postanowienia ogólne.

 

1.    RŚUDE określa zasady i warunki na jakich CCS umożliwia Użytkownikom korzystanie z Sklepu, w tym z zawartych w nim treści oraz usług świadczonych przez CCS z wykorzystaniem Sklepu.

2.    Postanowienia RŚUDE obowiązują w trakcie korzystania z Sklepu. Akceptacja wszystkich zapisów niniejszego RŚUDE jest dobrowolna, ale konieczna w celu korzystania z Sklepu.

3.    Językiem, w którym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być zawarta jest język polski.

4.    Sklep prowadzony jest w języku polskim.

5.    RŚUDE oraz inne dokumenty udostępniane są w języku polskim.

6.    Korzystanie z Sklepu jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

7.    Koszty połączenia ze Sklepem ponosi Użytkownik, zgodnie z obowiązującym cennikiem operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi na rzecz Użytkownika.

8.    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu, w tym z udostępnianych w nim informacji, wyłącznie na własny użytek osobisty. 

 

§ 3.

Zasady i warunki korzystania ze Sklepu.

 

1.    W celu prawidłowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym z:

a)    najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera lub Safari,

b)    włączoną obsługą Cookies i Java Script. 

2.    Sklep może wykorzystywać technologie takie jak np.: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS.

3.    Sklep może zawierać dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.

4.    Dane przesyłane przy użyciu Sklepu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

5.    Przy korzystaniu ze Sklepu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.

6.    W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, nie gwarantujemy prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzegamy, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

7.    Użytkownik zamykając przeglądarkę może spowodować usunięcie danych przesłanych do Sklepu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce stosowanej przez Użytkownika.

8.    Użytkownik ma obowiązek korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz niniejszego RŚUDE.

9.    Użytkownik ma zakaz dostarczania do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

10. W trakcie korzystania ze Sklepu, w celu realizacji usług za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkownika mogą być przekazywane do odbiorców takich jak banki i instytucje płatnicze współpracujących z CCS w związku z obsługą przez nie transakcji dokonywanych przez Użytkownika, oraz realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa na zasadach określonych w Regulaminie sklepu „Platforma B2B | CCS” i Polityce Prywatności.

11. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z Polityką Prywatności.

12. Dane podawane przez Użytkownika powinny być aktualne i zgodne z prawdą.

13. CCS ma prawo zaprzestać świadczenia dla Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powzięcia wiedzy o podaniu przez Użytkownika nieprawdziwych informacji lub innych działań, które będą złamaniem lub próbą obejścia procedur bezpieczeństwa, a nadto w przypadku łamania przez Użytkownika przepisów prawa lub RŚUDE podczas korzystania ze Sklepu.

14. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przez Użytkownika, a w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

15. CCS ma prawo do usunięcia wszelkich treści przesłanych lub udostępnionych przez Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub uważamy je za obraźliwe, nieodpowiednie, niezgodne z prawem, naruszające prawa innych osób lub w inny sposób budzące zastrzeżenia

 

§ 4.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

1.    CCS świadczy drogą elektroniczną usługę o utworzenie i prowadzenie Konta, umożliwiającą Klientowi podejmowanie niektórych czynności związanych z zawieraniem Umów.

2.    Użytkownik uzyskuje dostęp do treści zawartych w Sklepie poprzez rozpoczęcie korzystania ze strony lub podstron Sklepu.

3.    Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług polegających na dostępie do Sklepu, poprzez opuszczenie strony internetowej lub podstron Sklepu.

4.    Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się w ramach Sklepu informacji nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne.

5.    CCS stosuje metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, a w szczególności zapewnienie możliwości edycji kluczowych pól.

 

§ 5.

Konto.

 

1.    Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w Sklepie, mogą logować się do Konta.

2.    Zarejestrowanie Konta następuje poprzez wypełnienie udostępnionego w Sklepie formularza rejestracyjnego.

3.    Zarejestrowanie Konta możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji przez Użytkownika Regulaminu sklepu „Platforma B2B | CCS” oraz Polityki Prywatności. Akceptacja następuje poprzez wypełnienie pola z oświadczeniem o akceptacji ww. dokumentów.

4.    Do zarejestrowania się przez Użytkownika wymagane jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię, nazwisko, firma, NIP, e-mail, hasło.

5.    Użytkownik zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane.

6.    Po otrzymaniu i weryfikacji formularza z danymi Klienta przez CCS, pracownik CCS dokonuje aktywacji Konta.  Do dokonania aktywacji Konta Użytkownika niewspółpracującego dotychczas z CCS konieczne jest także dostarczenie do CCS dokumentów rejestrowych Klienta (odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON lub wydruku ze strony GUS), w celu ich weryfikacji przez CCS.

7.    CCS zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy aktywacji Konta bez podawania przyczyn oraz prawo do jednostronnej dezaktywacji Konta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień RŚUDE lub innych ważnych przyczyn.

8.    Użytkownik jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do Konta, w tym w szczególności do:

a)    przechowywania loginu i hasła do Konta w sposób uniemożliwiający automatyczne zalogowanie,

b)    nie udostępniania loginu i hasła do Konta jakimkolwiek osobom trzecim,

c)    natychmiastowego informowania CCS o potrzebie blokady Konta w sytuacji gdy Użytkownik poweźmie uzasadnioną, choćby w minimalnym stopniu, wątpliwość co do znajomości jego loginu lub hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią.

9.    CCS ma prawo do dezaktywacji lub usunięcia Konta, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez Klienta przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym RŚUDE oraz Regulaminie sklepu „Platforma B2B | CCS”, jak również z powodu podejmowania przez Użytkownika działań narażających CCS na szkodę.

10. Poprzez Konto, Użytkownik może między innymi:

a)    składać zamówienia w sklepie internetowym udostępnionym w Sklepie, na warunkach opisanych w Regulaminie sklepu „Platforma B2B | CCS”;

b)    uzyskać wgląd do listy Umów zawartych z CCS;

c)    sprawdzić historię dokonanych płatności;

d)    uzyskiwać wgląd do swoich danych przetwarzanych przez CCS oraz je modyfikować i pobierać;

e)    udzielać lub odwoływać zgody marketingowe.

11. Umowa z Użytkownikiem o założenie oraz prowadzenie zawarta jest z chwilą aktywacji Konta.

12. Umowa o założenie oraz prowadzenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu na skutek jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron w każdym czasie.

13. Prowadzenie Konta Użytkownika trwa do czasu usunięcia danych Użytkownika.

14. CCS zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Konta do czasu zakończenia stosunku prawnego wynikającego z Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a CCS.

15. CCS ma prawo do wypowiedzenia umowy o założenie oraz prowadzenie Konta w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.

16. Rozwiązanie umowy o założenie oraz prowadzenie Konta nie wpływa na ważność zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Umów.

 

§6.

Zawieranie Umów.

 

1.    Użytkownik za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zawierania Umów z CCS.

2.    Szczegółowe warunki zawierania Umów określa Regulamin sklepu „Platforma B2B | CCS”.

 

§ 7.

Informacja handlowa.

 

1.    CCS nie przesyła do Użytkowników niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.    Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3.    Zamówienie informacji handlowej następuje poprzez wyrażenie zgody przez Użytkownika na jej otrzymywanie – podczas rejestracji Konta lub podczas składania zamówienia w sklepie.

 

§ 8.

Zagrożenia.

 

Pomimo tego, że podjęliśmy wszelkie środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Użytkownika za pomocą sieci Internet informujemy, że nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Te zagrożenia to w szczególności:

a)    możliwość otrzymania spamu,

b)    obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym wirusów komputerowych,

c)    obecność i działanie robaków internetowych (worm),

d)    możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware,

e)    możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł),

f)      możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie,

g)    czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.

 

§ 9.

Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu.

 

1.    Użytkownik ma prawo składać reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu:

a)    w formie pisemnej - listem poleconym na adres siedziby CCS,

b)    w formie elektronicznej - wysyłając e-mail na adres

: sklep@ccsonline.pl.

2.    Reklamacja powinna zawierać:

a)    dane umożliwiające identyfikację oraz dane kontaktowe Użytkownika,

b)    opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,

c)    żądania w związku ze składaną reklamacją,

d)    reklamacja składana w formie pisemnej powinna być podpisana.

3.    Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

4.    Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona Użytkownikowi w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku wskazania w tym celu adresu e-mail lub w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

5.    Procedura reklamacji opisana w niniejszym paragrafie dotyczy wyłącznie reklamacji związanych z funkcjonowaniem Sklepu jako serwisu internetowego. Procedura niniejsza nie dotyczy w szczególności reklamacji związanych z zawieraniem i wykonywaniem Umów. Zawieranie i wykonywanie Umów następuje według zasad opisanych w Regulaminie sklepu „Platforma B2B | CCS”.

 

§ 10.

Postanowienia końcowe.

 

1.    Możemy z ważnych przyczyn zmieniać RŚUDE.

2.    Zmiana RŚUDE może nastąpić w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:

a)    uchylenia, zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów prawa;

b)    wydania wyroku, decyzji, interpretacji, lub innego orzeczenia przez sąd lub trybunał lub inny organ władzy państwowej, samorządowej lub międzynarodowej, mającego bezpośrednio lub pośrednio zastosowanie do CCS lub mającego bezpośrednio lub pośrednio wpływ na rodzaj działalności wykonywanej przez CCS;

c)    zmiany interpretacji lub wydania nowych interpretacji przepisów prawa wskutek wydania wyroku, decyzji, interpretacji, rekomendacji, zalecenia, wytycznych lub innego orzeczenia przez sąd lub trybunał lub inny organ władzy państwowej, samorządowej lub międzynarodowej, mającego bezpośrednio lub pośrednio zastosowanie do CCS lub mającego bezpośrednio lub pośrednio wpływ na rodzaj działalności wykonywanej przez CCS;

d)    wprowadzenia przez CCS zmian organizacyjnych lub technologicznych, w tym dotyczących zasad obsługi Klientów lub wpływających na obsługę Klientów;

e)    zmiany, dodania lub usunięcia funkcjonalności Sklepu;

f)      zmiany obecnych, wprowadzenia nowych lub rezygnacji przez CCS z oferowania niektórych usług lub produktów;

g)    zmiany nazw oferowanych przez CCS usług lub produktów;

h)    zmiany warunków rynkowych wynikających z rozwoju technicznego, elektronicznego, technologicznego;

i)      konieczności zapewniania zgodności z przepisami prawa;

j)      konieczności dokonania poprawek pomyłek lub zapewnienia przejrzystości, jasności lub czytelności postanowień.

3.    O zmianie RŚUDE:

a)    Użytkownik zostanie poinformowany przez opublikowanie w Sklepie informacji o zmianie RŚUDE (wraz z zestawieniem dokonywanej zmiany RŚUDE) i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 (czternastu) kolejnych dni kalendarzowych,

b)    Użytkownik posiadający Konto w Sklepie, zostanie dodatkowo powiadomiony przez CCS poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany przez tego Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail), zawierającej informację o zmianie RŚUDE (wraz z zestawieniem dokonywanej zmiany RŚUDE).

4.    Z zastrzeżeniem zdania następnego, zmiana RŚUDE wchodzi w życie od dnia wskazanego w informacji o tej zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia opublikowania tej informacji w Sklepie. W stosunku do Użytkownika posiadającego Konto w Sklepie, zmiana RŚUDE wchodzi w życie w terminie wskazanym w informacji o tej zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wysłania przez CCS do tego Użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 3 lit. b).

5.    W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian RŚUDE, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie CCS w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych:

a)    z zastrzeżeniem pkt b) poniżej - od dnia opublikowania informacji o zmianie RŚUDE w Sklepie,

b)    w przypadku Użytkownika posiadającego Konto w Sklepie – od dnia wysłania przez CCS do tego Użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 3 lit. b).

6.    Terminowe dokonanie przez Użytkownika powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym równoznaczne jest z rozwiązaniem obowiązującej umowy o założenie oraz prowadzenie Konta ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian RŚUDE.

7.    Treść RŚUDE dostępna jest pod adresem https://sklep.ccsonline.pl/, skąd możesz go w dowolnym momencie pobrać, zapisać na trwałym nośniku lub wydrukować.

8.    Do szybkiego i efektywnego kontaktu z podmiotem prowadzącym Sklep – w zakresie działalności Sklepu – służą powyższe dane adresowe oraz adres e-mail: sklep@ccsonline.pl, numer telefonu: 22 726 38 68.

9.    Ostania aktualizacja RŚUDE: 08.11.2019 r.